1. Magister Service
  2. Startpagina kennisbank
  3. Werken met
  4. Vandaag

Vandaagscherm


Vandaagscherm

Nadat de gebruiker heeft ingelogd, wordt het vandaagscherm getoond. Het vandaagscherm is opgebouwd uit diverse widgets.

Agenda (Afsprakenlijst)

De gebruiker heeft de beschikking over een ‘afsprakenlijst’ waarop alle afspraken van de huidige dag en die van morgen (werkdagen) inclusief eventuele wijzigingen zichtbaar zijn. Vanuit deze afsprakenlijst kan genavigeerd worden naar de agenda of naar de actieve les. Magister Web zet door middel van een lichtblauwe kleur de focus op de actieve les. 

In de agendawidget wordt met een blauw balkje voor de afspraak/les aangegeven of deze gewijzigd, verplaatst of nieuw is. Als er op het item geklikt wordt, ziet Magister dit als 'gelezen' en verdwijnt de status. De agendawidget geeft met een rood balkje voor een les of afspraak aan dat deze vervallen is. Een vervallen les is alleen op het vandaagscherm zichtbaar. Lessen met een rood uitroepteken er achter, dienen nog verantwoord te worden.

 Vandaagscherm

Vandaagscherm

Ongelezen logboekformulieren

De widget ongelezen logboekformulieren toont logboekformulieren die nog niet gelezen zijn. Na het openen van de widget, kan de gebruiker gemakkelijk door de verschillende ongelezen formulieren heen scrollen. Door twee keer te klikken op een ongelezen formulier kom je direct bij het betreffende logboekformulier op de detailkaart logboek van de leerling en wordt het formulier op gelezen gezet. De widget ongelezen logboekformulieren wordt bij iedere inlog ververst met eventueel nieuwe logboekformulieren. 

Iedere gebruiker kan zelf bepalen welke formulieren op het vandaagscherm in de widget getoond dienen te worden. Klik linksonder op uw foto en kies ‘Instellingen’. In het menu Ongelezen logboekformulieren kan per rol aangevinkt worden welke formulieren in de widget Ongelezen logboekformulieren op het vandaagscherm geteld dienen te worden. Deze opties worden voor de gebruiker opgeslagen en zijn op ieder willekeurig moment te wijzigen.

Let op: Deze instellingen hebben alleen invloed op het vandaagscherm – ongelezen logboekformulieren. Indien het logboek van een leerling geopend wordt, zijn alle logboekformulieren zichtbaar die voor de gebruiker geautoriseerd zijn.

Mededelingen

Binnen de widget Mededelingen ziet de gebruiker in één oogopslag alle nieuwe mededelingen. Klik op de mededeling om de gehele tekst te lezen. Mededelingen die voor het eerst verschijnen hebben de status ‘ongelezen’. Zodra de gebruiker de mededeling aanklikt zal deze op ‘gelezen’ worden gezet.

Notificaties

Aantal lessen niet verantwoord
De eerste notificatie in het vandaagscherm in de widget notificaties toont het aantal niet verantwoorde lessen van de afgelopen zeven dagen. Door hier op te klikken zal de agenda worden weergegeven in de lijstweergave waar enkel de niet verantwoorde lessen worden getoond met een rood uitroepteken er achter. Door op de les te klikken opent het lesdashboard om op die plek de les alsnog te verantwoorden. Op deze manier is de aan- en afwezigheidsregistratie binnen Magister sluitend.

Notificatie vandaag ziekgemeld
Door te klikken op de notificatie opent Magister een lijst met de ziekgemelde leerlingen. Het gaat hier om nieuwe ziekmeldingen ten opzichte van de vorige lesdag. Een leerling die al drie dagen ziek is, zal enkel op de eerste dag van ziekmelden in de notificatie gemeld worden. De notificatie Leerlingen die vandaag ziek geworden zijn kan per rol toegewezen worden.


Notificatie terugkomers

Bij de notificatie Leerlingen die vandaag terug moeten komen kan een overzicht verkregen worden van de leerlingen die vandaag een terugkommaatregel in de agenda hebben staan. Door op de notificatie te klikken opent Magister het overzicht en kan tevens bekeken worden of de leerling zich wel/niet heeft gemeld voor de terugkomafspraak. In het overzicht kan ook genavigeerd worden naar andere dagen. Met de optie Alles kunnen alle maatregelen in beeld worden gebracht. De notificatie Leerlingen die vandaag terug moeten komen kan per rol toegewezen worden.

Notificatie Toets gemist

Binnen de widget Notificaties kan de docent, indien hij hiervoor geautoriseerd is, gebruik maken van het onderdeel: toets gemist. Het onderdeel 'toets gemist' geeft aan hoeveel leerlingen in de afgelopen vier weken bij de ingelogde docent een toets gemist hebben. Dit betekent dat ze voor een afspraak met de indicatie 'Mondelinge overhoring', 'Proefwerk', 'Schriftelijke overhoring' of 'Tentamen' absent gemeld zijn. Als de notificatie aangeklikt wordt, toont Magister een lijst met leerlingen en de toetsen die ze gemist hebben.

Toets inplannen

Leerlingen kunnen aangevinkt worden en vervolgens kan voor deze leerlingen een inhaalmoment gepland worden met de knop 'toets inplannen'. Het is ook mogelijk om te kiezen voor 'vervallen', daarmee wordt aangegeven dat ze de toets niet hoeven in te halen. Ze verdwijnen dan voor deze gemiste toets uit de lijst.

Als er gekozen wordt voor 'toets inplannen' toont Magister het afsprakenscherm. De docent kan aangeven waar de toets ingehaald moet worden en op welke datum en tijd. Daarbij wordt er een melding getoond met het aantal toetsen dat de leerlingen hebben in de week en op de dag waarvoor de toets wordt ingepland. Na klikken op de knop 'voltooien' wordt een afspraak gemaakt in de agenda van de docent en de leerlingen. Nadat de inhaalafspraak gemaakt is, worden de leerlingen voor deze gemiste toets niet meer getoond in de lijst van leerlingen en ze worden ook niet meer meegeteld in de notificatie van het aantal leerlingen dat een toets gemist heeft.

Notificaties Ouderavond

Maakt de school gebruik van het onderdeel ‘Ouderavond’ binnen Magister, dan biedt de notificatiewidget de volgende mogelijkheden: 

  • Als in de komende periode een ouderavond plaatsvindt, wordt de aankondiging hiervan getoond in de notificatiewidget. Deze aankondiging verdwijnt als het rooster van de ouderavond bekend is gemaakt.
  • Als voor de gebruiker gesprekken zijn ingepland voor een ouderavond, wordt dit vermeld in de lijst met notificaties. Door op de notificatie te klikken wordt een overzicht getoond van alle ingeroosterde ouderavondgesprekken.
  • Als het rooster van de ouderavond bekend is en het blijkt dat er niet-ingeplande gesprekken zijn, dan wordt het aantal getoond in de notificatiewidget op het vandaagscherm. Deze notificatie blijft beschikbaar tot het moment dat alle niet-ingeplande gesprekken zijn afgehandeld. Door op de notificatie te klikken toont Magister een nieuw scherm met alle niet-ingeplande ouders/verzorgers. De gebruiker kan dan eventueel contact met ze opnemen en aangeven dat de niet-ingeplande gesprekken zijn afgehandeld.

In de volgende hoofdstukken worden de notificaties en de achterliggende functionaliteit rondom ouderavond verder toegelicht.

Ouderavonddagdelen

Als de school een ouderavond organiseert, dan hangen hier 1 of meerdere dagdelen aan. Bijvoorbeeld maandag -en dinsdagavond. Vanuit de notificatie ‘X ouderavonddagdelen de komende periode’ komt de gebruiker in zijn agenda en ziet daar de verschillende dagdelen staan. De gebruiker heeft hier (afhankelijk van de autorisatie) de mogelijkheid om per dagdeel aan te geven of hij wel/niet beschikbaar is dat moment. Dit wordt direct doorgevoerd in Magister. De administratie of roostermaker kan hier dan rekening mee houden. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om een gespreksverzoek in te dienen. De gebruiker kan aangeven dat hij graag wil spreken met de ouder van een specifieke leerling. De ouder ziet bij het inloggen in Magister Web dit gespreksverzoek staan en kan deze accepteren. Ingediende gespreksverzoeken zijn zichtbaar op de tab details in de widget Gespreksverzoeken.

Ouderavondgesprekken

Als de inschrijfdatum voor de ouderavond gepasseerd is, dan gaat de administratie of roostermaker aan de slag met het ouderavondrooster. Als het rooster klaar is en deze wordt gepubliceerd, dan krijgt de gebruiker die betrokken is bij deze ouderavond een notificatie van het aantal ouderavondgesprekken. Klikt hij hierop, dan worden de gesprekken weergegeven in zijn agenda. De gebruiker ziet met wie, waar en wanneer het gesprek plaats vindt.
Via de tab details is er direct inzage om welke leerling en ouder het gaat en kan eventueel door geklikt worden op Meer details ter voorbereiding op het gesprek.

Niet ingeplande ouderavondgesprekken

Als een gesprek niet ingepland kan worden, omdat de gebruiker bijvoorbeeld afwezig is of dat het maximaal aantal gesprekken is bereikt, dan ziet de gebruiker deze terug als hij doorklikt op ‘X ouderavondgesprek niet ingepland’. Er komt een lijst met de ouderavond(en) die het betreft en daaronder de niet ingeplande ouderavondgesprekken. De gebruiker heeft via de tab details direct inzage om welke leerling(en) en ouder(s) het gaat en kan contact opnemen met de ouder voor het eventueel maken van een persoonlijke afspraak. Een gebruiker heeft de mogelijkheid om niet ingeplande ouderavondgesprekken af te handelen of hier een afspraak voor in te plannen. In beide situaties wordt de lijst opgeruimd en het aantal in de notificatie bijgewerkt.

Notificaties Opdrachten

Maakt de school gebruik van het onderdeel ‘Opdrachten’ binnen Magister, dan biedt de notificatiewidget de volgende mogelijkheden: 

  • Als er openstaande opdrachten zijn, wordt het aantal hiervan getoond in de notificatiewidget. Door op de notificatie te klikken wordt een overzicht getoond met openstaande opdrachten.
  • Als er openstaande opdrachten zijn waarvan de inleverdatum in de komende 7 dagen valt, wordt dit vermeld in de lijst met notificaties. Door op de notificatie te klikken wordt een overzicht getoond van de openstaande opdrachten. De openstaande opdrachten staan standaard gesorteerd op einddatum/uiterste inleverdatum.
  • Als er ingeleverde opdrachten zijn welke nog niet zijn beoordeeld, wordt het aantal hiervan getoond in de lijst met notificaties. Door op de notificatie te klikken wordt een overzicht van de openstaande opdrachten getoond. In de kolom Ingeleverd is te zien bij welke opdrachten er ingeleverd werk is wat nog niet beoordeeld is.


Veelgestelde vragen

Wanneer een les vervallen is, dan kun je niet meer bij de details van de les. Deze komen ook te vervallen. Hoe krijg ik het huiswerk terug wat op deze vervallen les stond geregistreerd?

Het is mogelijk het huiswerk en/of aantekeningen over te nemen van een vervallen les die in de komende zeven dagen plaatsvindt of van vervallen lessen van de afgelopen 14 dagen. Gebruik hiervoor de knop 'lesgegevens' op het tabblad 'huiswerk' bij een actieve les van dezelfde klas of lesgroep.

Kan een docent eenvoudig zien welke lessen nog niet verantwoord (afgesloten) zijn?De knop om een Teams meeting aan te maken is uitgegrijsd en werkt niet
Als een docent lessen heeft die in het verleden plaats hebben gevonden en welke niet verantwoord (afgesloten) zijn, vindt hij/zij deze binnen de widget notificaties 'X lessen nog niet verantwoord'. Door hierop te klikken wordt een afspraaklijst geladen met alle lessen die nog niet verantwoord zijn. Van daaruit kan snel elke les verantwoord worden.
Het ongelezen logboekformulieren menu staat altijd ingeklapt, waarom is dat?
Dit is bewust zo gemaakt, aangezien logboekformulieren vaak privacy gevoelige informatie bevat, wordt deze widget uit veiligheid standaard ingeklapt. Dit is gemaakt om te voorkomen dat deze gegevens tijdens de les per ongeluk zichtbaar worden via bijvoorbeeld een beamer.
Hoe krijg ik ongelezen logboekformulieren zichtbaar op het Vandaagscherm?

Klik linksonder op uw foto en kies ‘Instellingen’. In het menu rechts kan per rol aangevinkt worden welke formulieren in de widget Ongelezen logboekformulieren op het Vandaagscherm geteld dienen te worden. Deze opties worden voor de gebruiker opgeslagen en zijn op ieder willekeurig moment aan te passen.

Welke leerlingen zie ik precies bij de notificatie(s) 'Leerlingen die vandaag ziek geworden zijn' en/of 'Leerlingen die vandaag terug moeten komen'?

Het recht op deze notificaties is alleen beschikbaar voor de mentor, decaan, teamleider en/of vrije rollen. Afhankelijk voor welke rol de Magisterbeheerder deze notificatie heeft aangezet ziet u leerlingen die voldoen aan de criteria.